Właścicielką sklepu internetowego iloprive.com i jego administratorem jest Ilona Staniszewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MOON Ilona Staniszewska, z siedzibą w Żmigrodzie, przy ul. Kolejowej 9/15, NIP: 9151688482, REGON: 369407678.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego iloprive.com, składania zamówień na produkty dostępne w sklepie internetowym, dostarczania zamówionych produktów klientowi, uiszczania przez klientów ceny sprzedaży produktów, uprawnień klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Regulamin skierowany jest do wszystkich klientów sklepu. Każdy klient zobowiązany jest do jego przestrzegania. Sprzedaż odbywa się na podstawie niniejszego regulaminu.
 3. Wszystkie informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu, odnoszące się do produktów, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 kodeksu cywilnego.

§ 2 Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

 • Regulamin- niniejszy regulamin sklepu internetowego, działającego na stronie internetowej iloprive.com,
 • Sprzedawca- Ilona Staniszewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MOON Ilona Staniszewska, z siedzibą w Żmigrodzie, przy ul. Kolejowej 9/15, NIP: 9151688482, REGON: 369407678,
 • Kupujący- rozumie się przez to osobę składającą zamówienie w sposób określony w regulaminie, która ukończyła co najmniej 13 rok życia,
 • Konsument- kupujący, będący osobą fizyczną, dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • Przedsiębiorca- kupujący, będący osobą fizyczną, osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,
 • Sklep internetowy- sklep działający na stronie internetowej iloprive.com
 • Formularz zamówienia – formularz za pomocą, którego kupujący może dokonać zakupu towarów oferowanych przez sprzedającego,
 • Administrator Danych Osobowych- rozumienie się przez to sprzedawcę,
 • Towar – należy przez to rozumieć rzecz, stanowiącą przedmiot sprzedaży w sklepie internetowym,
 • Dzień roboczy – każdy dzień z wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy.

§ 3 Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Warunkiem korzystania z usług sklepu jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem. Złożenie zamówienia oznacza akceptację treści regulaminu.
 2. Zamówienia są przyjmowane drogą internetową po zarejestrowaniu się w sklepie internetowym przez stronę iloprive.com, lub bez rejestracji, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 4. Przy składaniu zamówienia Kupujący podaje dane w formularzu zamówienia. Nie podanie wskazanych danych w formularzu może uniemożliwić realizację zamówienia.
 5. Zamówienia realizowane jest maksymalnie w ciągu 30 dni roboczych po wpłynięciu zamówienia. W przypadku płatności w formie przedpłaty realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu należnej kwoty na koncie sprzedającego.
 6. W przypadku braku zamówionego produktu, sprzedający poinformuje o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez klienta.
 7. W przypadku braku produktu sprzedający może zaproponować późniejszy termin realizacji zamówienia, w sytuacji gdy możliwe będzie sprowadzenie danego produktu od producenta.
 8. W przypadku, gdy nie będzie możliwa realizacja części zamówienia, sklep może zaproponować klientowi: – anulowanie całości zamówienia, – anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie, – podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w części, w której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie.
 9. W przypadku gdy klient nie wybierze żadnego ze sposobów wymienionych w punkcie 6, sprzedający dostarczy klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane.
 10. Zamówienia realizowane są w godzinach pracy sklepu (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00).
 11. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają VAT).
 12. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego, wprowadzania nowych to-warów do sprzedaży, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie naruszają praw osób, które zawarły umowę sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep Internetowy przed dokonaniem wyżej wymienionych zmian.
 13. Wraz z towarem klient otrzymuje paragon. Na życzenie klienta wystawiana jest też faktura VAT.
 14. Dostępnymi środkami porozumiewania się klienta ze sklepem, w razie jakichkolwiek pytań, indywidualnych życzeń dotyczących realizacji zamówienia lub też wszelkich niejasności, są: – e- mail: dostępny na stronie iloprive.com, – telefon: 534-921-400

§ 4 Warunki płatności

 1. Płatność za zakupiony towar może zostać zrealizowana, wedle wyboru Klienta, na jeden z poniższych sposobów: 1) Za pobraniem – gotówką w miejscu dostawy kurierowi dostarczającemu przesyłkę, 2) W formie przedpłaty – przelewem bankowym dokonywanym po złożeniu zamówienia, przed dostawą produktu. Przed zapłatą klient powinien skontaktować się ze sprzedającym w celu potwierdzenia dostępności oraz kosztów wysyłki,
 2. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi sklepu.

§ 5 Warunki wysyłki towaru

 1. Dostawa towaru nie jest ograniczona do obszaru Polski.
 2. Dostawa zamówionych towarów odbywa się przesyłką kurierską na adres wskazany przez klienta w trakcie składania zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej Inpost.
 3. Koszty dostawy w przypadku płatności w formie przedpłaty, doliczane do ceny zamówienia, wynoszą 19,99 złotych. W przypadku przesyłek płatnych za pobraniem koszty wysyłki wynoszą 24,99 złotych.
 4. W przypadku klienta nie będącego konsumentem ryzyko przypadkowej utraty rzeczy przechodzi na kupującego w chwili wydania rzeczy przewoźnikowi.
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy, który uniemożliwia prawidłowe lub terminowe dostarczenie towaru.
 6. O kosztach dostawy, w zależności do dokonanego wyboru sposobu dostawy, klient informowany jest w chwili zamówienia. W przypadku towarów ponad gabarytowych o cenie dostawy klient informowany jest przez Sprzedawcę po wysłaniu zamówienia. Klient może nie zaakceptować ceny dostawy produktu ponad gabarytowego i odstąpić z tej przyczyny od umowy sprzedaży. Klient nie będący konsumentem winien odstąpić z tej przyczyny niezwłocznie po otrzymaniu informacji o cenie dostawy pod rygorem utraty prawa do odstąpienia.

§ 5 Odstąpienie od umowy przez konsumenta

 1. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając pisemne oświadczenie w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania zamówionego towaru. Dla zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia w terminie 14 dni pocztą lub elektronicznie na adres mailowy sklepu. Oświadczenie może zostać złożone przy pomocy wzoru oświadczenia.
 2. Kupujący zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Niezbędne koszty zwrotu towaru ponosi klient.
 3. Sprzedawca nie odbiera od klienta towaru.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego produktu, będącego wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 5. Sprzedawca może odmówić przyjęcia produktu jeśli którakolwiek z metek będzie zerwana bądź uszkodzona oraz jeśli towar będzie nosił ślady użytkowania. W takiej sytuacji koszt odesłania towaru do Klienta pozostaje po jego stronie.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy klientowi zwrócone zostaną wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 7. Możliwe jest wstrzymanie się przez sklep od zwrotu płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu otrzymania dowodu jej odesłania.

§ 6 Reklamacja towaru

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz prawne towaru. Niezależnie od tego, niektóre produkty objęte są gwarancją producenta. W tej sytuacji od decyzji Kupującego zależy, czy skorzysta z rękojmi czy gwarancji.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie towaru, w szczególności za pranie w niewłaściwy sposób bądź uszkodzenie suwaka poprzez noszenie nieodpowiedniego rozmiaru.
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru kupującemu. Kupujący nie będący konsumentem traci uprawnienia wynikające z rękojmi, jeżeli nie zbadał dostarczonej rzeczy niezwłocznie po jej otrzymaniu.
 4. W celu złożenia reklamacji Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę na piśmie albo telefonicznie albo mailowo o stwierdzonych wadach oraz w porozumieniu ze Sprzedawcą odesłać wadliwą rzeczy na podany adres sklepu. Koszty wysyłki ponosi Sprzedawca.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni roboczych od jej otrzymania.
 6. Jeżeli towar ma wadę kupujący będący konsumentem może żądać naprawy towaru, wymiany towaru, obniżenia ceny lub odstąpić od umowy.
 7. Sprzedający może odmówić spełnienia żądania wymiany towaru na nowy lub naprawy towaru, w sytuacji gdy spełnienie tego żądania będzie niemożliwe do wykonania lub wymagać będzie nadmiernych kosztów.
 8. W przypadku złożenia przez klienta, nie będącego konsumentem, przy pierwszej reklamacji oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo żądania obniżenia ceny, Sprzedawca może zaproponować niezwłocznie oraz bez nad-miernej niedogodności dla klienta wymianę lub naprawę towaru.
 9. Odstąpienie od umowy możliwe jest tylko wtedy, gdy wada jest istotna.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Składając zamówienie klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji oraz obsługi zamówienia przez Sprzedawcę. Wszelkie dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w powyższym celu. Dane osobowe nie są udostępniane przez Sprzedawcę osobom trzecim, z wyłączeniem firmy kurierskiej, jednakże wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.
 2. Sprzedawca realizuje politykę bezpieczeństwa i politykę prywatności. Kupujący ma w każdym czasie wgląd do swoich danych osobowych oraz do wprowadzenia poprawek do tych danych, jak również ma prawo żądać usunięcia ich ze zbioru danych.
 3. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieraną przez sprzedawcę oraz klienta.
 4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa (ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Dz.U. 2014 poz. 827 oraz – w zakresie tam nieuregulowanym – ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
 5. Konsument jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich.
 6. Konsument może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 7. Konsument może również skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, do którego zadań należy m.in. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów oraz występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów lub zwrócić się do organizacji pozarządowej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

Załącznik nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Jeżeli są Państwo konsumentami, to mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: Moon Ilona Staniszewska iloprive.com NIP: 9151688482, REGON: 369407678 Adres: 55-140 Żmigród  Ul. Kolejowa 9/15 Tel 534 921 400

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy znajdującego się w załączniku nr 2, jednak nie jest to obowiązkowe.

Mogą Państwo wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej iloprive.com. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzi-liście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz (MOON Ilona Staniszewska, adres: 55-140 Żmigród, ul. Kolejowa 9/15), niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)  – na adres 55-140 Żmigród, ul. Kolejowa 9/15 – , lub mailowo na adres e-mail wskazany na stronie iloprive.com – Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.